เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยติ้ว 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.2 เพื่อให้เด็กเกิดความรักความความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 4.3 เพื่อให้เด็กรู้จักการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ โดยการเต้นแอโรบิกประกอบจังหวะตามความ เหมาะสม 4.4 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ ที่มักพบในเด็กปฐมวัย กิจกรรมทั้งหมดได้แก่ - กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม ประจำปี 2562 - กิจกรรมเต้นแอโรบิค

กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม/บ้านวังผา ณ วัดบ้านโล๊ะ วันที่ 18 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม/บ้านวังผา ณ วัดบ้านโล๊ะ วันที่ 18 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม/บ้านวังผา ณ วัดบ้านโล๊ะ วันที่ 18 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม/บ้านวังผา ณ วัดบ้านโล๊ะ วันที่ 18 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม/บ้านวังผา ณ วัดบ้านโล๊ะ วันที่ 18 ก.ย.2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม/บ้านวังผา ในวันที่ 19 กันยายน 2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม/บ้านวังผา ในวันที่ 19 กันยายน 2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม/บ้านวังผา ในวันที่ 19 กันยายน 2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ณ วัดบ้านท่าข้าม วันที่ 19 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ณ วัดบ้านท่าข้าม วันที่ 19 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ณ วัดบ้านท่าข้าม วันที่ 19 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ณ วัดบ้านท่าข้าม วันที่ 19 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ณ วัดบ้านท่าข้าม วันที่ 19 ก.ย.2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ในวันที่ 20 กันยายน 2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ในวันที่ 20 กันยายน 2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ในวันที่ 20 กันยายน 2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ในวันที่ 20 กันยายน 2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ/บ้านป่าตึง/บ้านห้วยติ้ว ณ วัดบ้านขวากเหนือ วันที่ 18 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ/บ้านป่าตึง/บ้านห้วยติ้ว ณ วัดบ้านขวากเหนือ วันที่ 18 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ/บ้านป่าตึง/บ้านห้วยติ้ว ณ วัดบ้านขวากเหนือ วันที่ 18 ก.ย.2562กิจกรรมการทำบุญของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ/บ้านป่าตึง/บ้านห้วยติ้ว ณ วัดบ้านขวากเหนือ วันที่ 18 ก.ย.2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ/บ้านป่าตึง/บ้านห้วยติ้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ/บ้านป่าตึง/บ้านห้วยติ้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2562กิจกรรมแอโรบิคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ/บ้านป่าตึง/บ้านห้วยติ้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2562

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft