เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลท่าข้าม ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft