เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จัดโครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ หมู่บ้านห้วยติ้ว บริวารบ้านขวากเหนือ หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ไว้ให้คงอยู่สืบไป เช่น วัฒนธรรมการ แต่งกาย การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและการขับร้องเพลงชนเผ่า 2. เพื่อเป็นการสืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้รักและหวงแหน ตลอดจนเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติพันธุ์ม้งไว้ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2021 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft