เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

คณะผู้บริหาร


นายยงยุทธ ไชยลังการ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม


นายสถิตย์ แก้วสุข
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม


นายสมชัย วงศ์บุญชัยเลิศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม


นายศิลป์ จำกัด
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายสมเดช กิลัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft