เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

สภาเทศบาลฯ


นายสันติ วงศ์บุญชัยเลิศ
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม


นายพิศ จำกัด
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม


นายเสมอ ไชยลังการ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม


นางปรียาภรณ์ เหลี่ยมสีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 1


นายเรืองศักดิ์ วงศ์บุญชัยเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 1


นางพรนภา บุญญานุพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 1


นายอำนวย ยั่งยื่งธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 1


นายถนอม บุญเจิง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2


นายทอง แข่งขัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2


นายภูดิศ บุญศิริภัทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2


นายวีระชาติ แซ่เห้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2


นายจอน กิลัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft