เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

สำนักปลัด


-
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม


นายอภิชาติ เลิศเกษม
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม


จ่าเอกสุรชาติ แสงงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุนิสา ทะนันไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสุทธาทิพย์ อาจหาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวรพล สุขถาวรกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวญานิล หน่อท้าว
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจินดาพร สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายธรรนรินทร์ สมควร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายประวิทย์ กำเนิด
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมพล นุธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอเนก กิลัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิชิต ศักดิ์สิทธานุภาพ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางจันจิรา แก้วสุข
แม่บ้าน

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-918516  โทรสาร 053-160382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft