เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

สำนักปลัด


-
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม


นายอภิชาติ เลิศเกษม
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม


จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุนิสา ทะนันไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสุทธาทิพย์ อาจหาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


สิบโท จักรกฤษณ์ บุญยิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวรพล สุขถาวรกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจินดาพร สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายธรรนรินทร์ สมควร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายประวิทย์ กำเนิด
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมพล นุธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอเนก กิลัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิชิต ศักดิ์สิทธานุภาพ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางจันจิรา แก้วสุข
แม่บ้าน

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft