การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยจิงา บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 13/05/2019 เวลา 10:59:37 น.

           เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยจิงา บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยจิงา บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร และวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 6 ท่อน พร้อมงานวาง เรียง ยาแนวท่อ พร้อมป้ายโครงการ   ตามแบบที่ ทต.ท่าข้ามกำหนด เป็นเงิน 110,600 บาท