เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • มาตรการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันทุจริต การจัดการข้อร้องเรียน
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสารธารณ
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
 • ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ (6 เดือน)
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2023 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft