เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

กองการศึกษา


นายณัฐพล บุตรดี
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษานายณัฐพล บุตรดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวเจตณา กิลัย
ครูผู้ดูแลเด็กนางเกศรินทร์ ลือชา
ครูผู้ดูแลเด็กนางวินิจกุล หวาสุข
ครูผู้ดูแลเด็กนางพิน แก้วสุข
ครูผู้ดูแลเด็กนางปภาดา นุธรรม
ครูผู้ดูแลเด็กนางสุเรียน กิลัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางปริศนา ลือชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางจุฑาภรณ์ เจือประเสริฐ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางพิสมัย แซ่ฟ้า
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางจิราภา ดุลยพิพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวต้อย บุญเจิง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนายเสถียร นุธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษานางสาวจิรปรียา แสงงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวจินตรา วงศ์นภาไพศาล
พนักงานจ้างเหมา


 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2023 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft