เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้กำหนดจัด โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีของชาวตำบลท่าข้ามและสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลท่าข้าม 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft