เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

กองการศึกษา


นางสาวมัทธริน ตระกลศักดา
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายณัฐพล บุดดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวเจตณา กิลัย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเกศรินทร์ สมควร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวินิจกุล หวาสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพิน แก้วสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางปภาดา นุธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุเรียน กิลัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางปริศนา ลือชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางอำพร เครือน้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางจุฑาภรณ์ เจือประเสริฐ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพิสมัย แซ่ฟ้า
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิราภา ดุลยพิพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวต้อย บุญเจิง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางศุภาดา วรจันทร์เพ็ญศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายเสถียร นุธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา


นางสาวสิริญาพร อุ่นต้าว
พนักงานจ้างทั่วไป

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft