เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีปีใหม่ขมุ ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีปีใหม่ขมุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปะของกลุ่มชาติพันธ์ขมุ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างชนเผ่าขมุของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชน เด็ก เยาวชน ได้ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม ๒๕๖3 ณ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft